Публічний договір оферти 01.02.2018р


ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Договір публічної оферти про надання послуг з організації конференцій, конгресів.
Цей документ є пропозицією Учаснику (-ам) з боку Організатора укласти договір на умовах, зазначених у ньому (Оферта). Така форма договору не вимагає підписання. Учасник приймає умови оферти і підтверджує своє рішення у відповідності до умов Договору шляхом замовлення і оплати послуг. Це визнається акцептом оферти.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Організатор - особа, що забезпечує організацію та технічний супровід Заходу.
1.2. Учасник – фізична або юридична особа (особи), яка виявила бажання взяти участь у будь-якому Заході з переліку, що наведений на офіційному сайті Організатора, та акцентувала Оферту з Організатором шляхом реєстрації на сайті Організатора та сплати вартості дистанційним способом.
1.3. Оферта (далі - “Договір”) - це пропозиція, що містить всі істотні умови договору і виражає намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття, яка адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України (ч.1 ст. 641 ЦК України).
1.4. Публічний Договір - пропозиція Організатора (викладена на Сайті), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах (ст. 633 ЦК України).
1.5. Акцепт (прийняття пропозиції) - повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень і дорівнює укладенню двостороннього письмового Договору. При поданні заявки та здійсненні повної оплати Учасник вважається таким, що ознайомлений та згідний з умовами цього Договору.
1.6. Захід — конференція, конгрес, очний та/або онлайн, відвідування якого можливо тільки за пред’явленим спеціальним документом — квитком.
1.7. Квиток — документ, що засвідчує право Учасника на отримання послуги з участі у Заході у відповідний день та містить всю необхідну інформацію про Захід, дату Заходу та вартість послуг.
1.8. Реєстрація на участь у Заході (далі - Реєстрація) – добровільне волевиявлення Учасника, що полягає в ознайомленні із інформацією наведеною на сайті, умовами участі, згодою із ними та вчиненням дій із подання Заявки та здійснення оплати у розміри та строки, зазначені на офіційному сайт. Реєстрація передбачає належним чином оформлена Учасником форма онлайн замовлення на отримання послуг, обраних на сайті Організатора, відповідно до їх вартості, та проведення дистанційної оплати. Факт реєстрації Учасником означає, що Учасник підтверджує факт прийняття ним публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом, повністю погоджується з усіма його умовами та свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.
1.9. Послуга – забезпечення Учасника можливістю участі у Заході.
1.10. Вартість послуг - діючий систематизований перелік послуг Організатора з цінами, опублікований на сайті https://gynecology.com.ua/
1.11. Веб-сайт (далі - “Сайт”) - відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://gynecology.com.ua/ та є джерелом інформування Учасників
1.12. Сторони — Організатор та Учасник.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Даний Договір є офіційною пропозицією (публічна оферта) Фізичної особи-підприємця Медведєва Михайла Володимировича (далі - “Організатор”), що діє на підставі діючого законодавства України. Оферта регламентує умови та порядок проведення Заходу та зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим в Організатора та Учасника.
2.2. У разі прийняття визначених нижче умов фізична особа, яка здійснила акцепт даної оферти, стає Учасником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах визначених в оферті).
2.3. Акцептуючи дану оферту, Учасник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, досягнення віку 18 років, а також законне право Учасника вступати в договірні відносини з Організатором.
2.4. Учасник дає свою згоду на обробку Організатором своїх персональних даних: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (зміну) з метою цього Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.
2.5. Надання послуги для Учасника проводиться виключно на умовах цієї Оферти та лише в разі її повного й беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так відповідно акцепт на інших умовах не допускається. Використання Учасником послуг Організатора на запропонованих у цій Оферті умовах свідчить про укладення між ними договору.
2.6. Організатор має право в будь-який час коригувати Оферту, але в будь-якому разі такі зміни публікуються й доводяться до загального відома за допомогою публікацій на інтернет-сайтах Організатора:
- за адресою в мережі інтернет: https://gynecology.com.ua/
2.7. Використання Учасником послуг Організатора після внесення змін до текста цієї Оферти означає акцепт оферти з урахуванням внесених змін.
2.8. Для того, щоб скористатися послугами Організатора, Учаснику необхідно вибрати потрібну послугу на Сайті, ознайомитися з умовами, заповнити реєстраційні дані та оплатити послугу.
2.9. Якщо Організатору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у зареєстрованого Учасника.
2.10. Учасник несе самостійну відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Реєстрації.
2.11. Якщо разом з Учасником послуги за цим Договором отримують інші особи, оплату за яких вносить Учасник, їх особисті дані вказуються додатково. Учасник гарантує наявність у себе повноважень на здійснення угоди в інтересах зазначених осіб, та зобов'язується донести до них зміст, умови цієї Оферти і всю інформацію, передану Організатором Учаснику. Зазначені особи погоджуються з умовами даної Оферти і приймають виконання всіх обов'язків, що покладаються на них після акцепту оферти, в тому числі обов'язків щодо дотримання правил безпеки.
2.12. У разі, якщо зареєстрований Учасник з будь-яких причин не може взяти участь у Заході, внесена оплата поверненню не підлягає.
2.13. Організатор має право призупинити або повністю припинити Реєстрацію без попередження, в разі досягнення ліміту кількості Учасників на Заході, змінити час проведення заходу, що не вважається істотними змінами умов Договору та не тягне за собою штрафних санкцій.
2.14. Після проходження Реєстрації та оплати Учасник отримує на електронну пошту, вказану при реєстрації, підтвердження про отримання оплати та участь у Заході.
2.15. Учасник вважається зареєстрованим, якщо він належним чином оформив Реєстрацію та сплатив вартість обраного ним Заходу.
2.16. В разі проведення онлайн заходу посилання з доступом до трансляції буде надіслано на електронну пошту, вказану при реєстрації, за добу до Заходу.
2.17. Організатор не несе відповідальності за будь-які додаткові витрати, пов’язані з підготовкою Учасника до Заходу, включаючи витрати на підключення/використання мережі Інтернет, проїзду та вартості проживання.
2.18. Зареєстровані учасники не мають права передавати (продавати) своє право на участь у Заході іншим особам.
2.19. Організатор на свій розсуд може змінювати підсумкову вартість Заходу в сторону зменшення шляхом введення бонусної системи оплати, спеціальних цін на пропозиції, знижки та інше.
2.20. Здійснення Учасником передоплати\оплати вартості участі у Заході свідчить про те, що він ознайомився і акцептував Оферту та додатки до неї, доступні для публічного ознайомлення. Після здійснення Учасником передоплати\оплати вартості участі у Заході Договір вважається укладеним.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Організатор згідно умов цього Договору а також інформації, зазначеної на сайті Організатора, зобов’язується надати послуги з проведення Заходу, обраного Учасником (перелік Заходів зазначений на сайті), а Учасник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, та згідно інформації, зазначеної на офіційному веб-сайті Організатора щодо обраного Заходу.
3.2. Організатор має право змінити час та місце проведення заходу, а також програму заходу, забезпечивши публікацію змінених умов на Сайті.
3.3. Організатор має право відмовитися від виконання послуг (-и) за цим Договором до настання періоду надання послуг, проінформувавши про це Учасника і зробивши повернення грошових коштів, сплачених (надісланих) Учасником Організатору, у разі виникнення непередбачених ситуацій, що стосуються організації надання послуг, взаємодії з контрагентами Організатора, а також, в разі, якщо Учасник не відповідає вимогам, що пред'являються до учасників заходів, або в разі відсутності технічної можливості у Організатора адаптувати умови для Учасника в індивідуальному порядку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Учасник має право:
— одержати інформацію про Захід, час його проведення, умови його проведення, вартість квитків, способи придбання квитків;
— повідомляти Організатора про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо проведення Заходу.
4.2. Учасник зобов’язаний:
— оплатити в повному обсязі вартість квитка на Захід;
— перед початком Реєстрації на Захід, ознайомитися з інформацією про Захід, що оприлюднено на веб-сайті Організатора, а в разі виникнення додаткових запитань – до оформлення Реєстрації звернутися до Організатора за додатковою інформацією
— не копіювати/розповсюджувати матеріали Заходу.
4.3. Організатор має право:
— вимагати від Учасника належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором;
— отримати своєчасну та в повному обсязі оплату Заходу;
— у разі недотримання Учасником будь-якого з пунктів Оферти, відмовити йому надалі в наданні доступу до обраного Заходу;
— не допускати Учасника до Заходу і припинити надання послуг, якщо Учасник своїми діями порушує правила поведінки, ображає інших Учасників Заходу та перешкоджає виконанню зобов’язань Організатором;
— без узгодження із Учасником самостійно, з метою безпечного і ефективного виконання зобов’язань та контролю за якістю Заходу що проводиться, здійснювати відео та фото зйомку процесу Заходу;
— після завершення Заходу направити Учаснику лист на електронну пошту для контролю якості.
— самостійно визначати кількість Учасників заходу.

4.4. Організатор зобов’язаний:
— надавати Учаснику необхідну інформацію про конкретний Захід;
— після Реєстрації та здійснення оплати вартості Заходу Учасником надіслати йому на електронну пошту, вказану при реєстрації, підтвердження оплати та реєстрації у Заході відповідно до цього Договору;
—в разі виявлення порушень будь-яким з Учасників чи третіх осіб правил поведінки під час проведення Заходу чи умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення;
— направити на електронну пошту, зазначену Учасником під час реєстрації, розклад Заходу за обраним Учасником Заходом. Якщо Учасник не отримав інформацію про Захід за добу до проведення Заходу, він зобов'язаний повідомити про це Організатора.

5. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ. ГАРАНТІЇ УЧАСНИКА
5.1. Учасник повідомлений та усвідомлює, що кількість вільних місць в організованому заході може бути обмежена
5.2. Акцептуючи дану Оферту, Учасник, висловлює свою письмову згоду: на використання їх персональних даних Організатором відповідно до законодавства України.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Вартість Участі у Заході за цим Договором встановлюється відповідно до обраного Учасником Заходу та зазначена на веб-сайті Організатора.
6.2. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України - гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Організатора.
6.3. Кошти, сплачені Учасником відповідно до даного розділу Договору, поверненню не підлягають, за виключенням випадків, передбачених даним Договором чи за додатковою узгодженістю Сторін.
6.4. Зміна Організатором вартості вже оплаченого у повному розмірі Учасником не допускається.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. Відповідальність Організатора в процесі виконання зобов’язань перед Учасником обмежується функцією організації Заходу.
7.2. Організатор не несе відповідальності за невідповідність Заходу очікуванням Учасника та/або його суб’єктивного оцінювання.
7.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати та моральну шкоду, отриманні Учасником внаслідок помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про Захід.
7.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього договору, якщо це невиконання або неналежне виконання спричиненні непередбачуваними обставинами (форс-мажор), що виникли незалежно від волі сторін після укладення цього договору, які сторони не могли передбачити під час укладенні цього договору або запобігти розумними заходами. До таких обставин належать: повінь, пожежа, землетрус та інші явища природи, а також війна, воєнні дії, аварії, епідемії, карантини, страйки, громадські заворушення, акти або дії державних органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим договором, хвороба або травма будь-якого з Спікерів або будь-які інші обставини, які не залежать від волі сторін.
7.5. У разі виникнення непередбачуваних обставин Організатор зобов’язаний негайно повідомити Учасника про виникнення таких обставин у публікації на інтернет-сайтах Організатора:
- за електронною адресою в мережі інтернет: https://gynecology.com.ua/
7.6. У разі виникнення обставин непереборної сили Організатор має право скасувати або перенести Захід на свій розсуд.
7.7. Організатор не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, що не є працівниками Організатора (провайдерів зв’язку мережі Інтренет та інше), внаслідок яких Організатор не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.
7.8. Повернення коштів за квитки здійснюється тільки в разі скасування заходу.
7.9. У разі скасування Заходу, за винятком скасування за обставинами, викладеними в п. 7.4 цього Договору Публічної Оферти, Організатор, зобов’язаний відшкодувати Учаснику номінальну вартість квитка. Номінальна вартість квитка — вартість відвідування Заходу, встановлена Організатором для всіх Учасників. Умови повернення квитків для кожного конкретного Заходу визначаються Організатором і публікуються на інтернет-сайтах Організатора
- за електронною адресою в мережі інтернет: https://gynecology.com.ua/
7.10. У разі виникнення розбіжностей між Учасником та Організатором сторони докладуть усіх зусиль для того, щоб вирішити конфліктну ситуацію шляхом переговорів та в мирному порядку.8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
8.1. Термін дії оферти не обмежений і співпадає зі строком її розміщення на Офіційному веб-сайті Організатора, якщо інше не зазначено на самому сайті.
8.2. Для Учасника цей Договір набуває чинності з моменту його Реєстрації на обраний Заход та оплати повного розміру вартості Заходу.
8.3. Строк дії Договору з Учасником, який акцептував дану оферту, закінчується в момент закінчення Заходу.
8.4. В разі порушення умов Договору зі сторони Учасника, Договір може бути достроково припинений/розірваний Організатором в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Учаснику, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.
8.5. Організатор самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Організатор самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Учасника на веб-сайті Організатора.
8.6. При внесенні змін до цього Договору Організатор розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасника про внесення змін. При цьому Організатор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Організатора поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
8.7. В Договір можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному веб-сайті Організатора. Учасник зобов’язаний слідкувати за змінами, розміщеними на зазначеному сайті та періодично відвідувати його.


9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Додаткові послуги можуть надаватися Організатором на підставі окремих договорів.
9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.3. Заповненням відповідної анкети при Реєстрації та оплатою послуг, а саме оплатою вартості Заходу, Учасник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками передбаченими даним Договором, а також з правами і обов’язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».
9.4. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.
9.5. Заповненням анкети при Реєстрації на сайті Організатора із зазначенням персональних даних та оплатою вартості Заходу Учасник надає свою згоду та дозвіл Організатору на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання Послуг. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.
9.6. Учасник надає свою безумовну згоду на проведення фото та відео зйомки під Заходу. Також Учасник надає дозвіл використовувати Організатором, їх працівниками та контрагентами фотографій, відеозаписів, звукозаписів або будь-яких інші записів, знятих під час проведення Заходу, у тому числі і у рекламних цілях без оплат та будь-яких компенсацій.
9.7. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг визначених цим Договором вважається розміщення відповідної інформації на сайті: https://gynecology.com.ua/
9.8. Датою укладення цього Договору вважається дата проведення Реєстрації Учасника та повна оплата вартості Заходу.
9.9. Місцем укладення цього Договору є місто Дніпро

10. РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА
СПД Медведєв Михайло Володимирович
IBAN
UA163052990000026003050009910
Банк одержувач: АТ КБ «Приватбанк»,
МФО 305299, ЄДРПОУ (ІПН) 2867811196
Виписка з ЄДРПОУ: №16046434020
Платник єдиного податку.
Не є платником ПДВ.